باران ببـ ـار . .
تمـ ـام خاط ـره هـ ـا را بشـ ـور . .


تمـ ـامـ ِ دوستـ ـتـ دارمـ هـ ـا . .
تمامـ ِ عاشقـ ـانـ ـهـ هـ ـا . .


ببـ ـار کهـ مـن هـ ـمـ شـ ـرمـ نکنـ ـمـ . .


مـن هـ ـمـ ببـ ـارمـ . . !.!

/ 0 نظر / 23 بازدید